Vi vill öka möjligheterna till upprättelse


Genom att stödja identifiering av och rättsutredningar för att motverka diskriminering vill Talerättsfonden öka möjligheterna till upprättelse för personer som utsatts för diskriminering, utveckla diskrimineringslagen och skapa större genomslag av principen om icke-diskriminering i Sverige.

Vi prövar just nu om diskriminering av barn med dyslexi görs av Skolverket och kommunerna vid de nationella proven i svenska och engelska.


Vid genomförande av nationella prov i svenska och engelska i tredje och sjätte klass diskrimineras elever med utredd dyslexi under 2016 och 2017 genom att dessa elever inte får använda hjälpmedel för läsning under provet.


Rättsutredningar har visat att elever diskriminerats i kommunerna Huddinge, Malmö och Örebro. Ett klagomål mot Skolverket har även skickats in till Justitiekanslern som avvisat klagomålet, vilket ska följas upp.  Detta arbete görs i syfte att förhindra denna diskriminering i framtiden i alla kommuner och att upprättelse nås för barnen i de enskilda fallen.


De enskilda eleverna får kostnadsfritt rättsligt stöd genom juridiska ombud.


Har du frågor om dessa ärenden är du välkommen att höra av dig till Stellan Gärde stellan.garde@telia.com.


Talerättsfonden, Dyslexiförbundet, Rättsnätverket (Applyhumanrights.com), Sv. Avd. av Internationella Juristkommissionen och Med Lagen som Verktyg samarbetar i dessa ärenden.

Vad är diskriminering?

Det kan innebära att man blir orättvist behandlad på grund av kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet (nationellt eller etniskt ursprung), hudfärg, religion eller liknande. Det kan också gälla funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Om du funderar på om du blivit utsatt för diskriminering kan du alltid höra av dig till oss.

Hur ansöker jag om stöd?

Om du upplever att du har blivit utsatt för diskriminering kan du fylla i vår ansökan för stöd för att en rättsutredning genomförs som grund för ett krav på förändring och andra rättslig åtgärder. Klicka dig vidare för att ta dig till vårt formulär.

Så här arbetar Talerättsfonden

Genom att ditt stöd kan vi genomföra rättsutredninga för att identifiera  iskriminering. Talerättsfonden vill på det sättet öka möjligheterna till upprättelse för personer som utsatts för diskriminering, utveckla diskrimuineringslagen och skapa större genomslag av principen om icke-diskriminering i Sverige. Vi samarbetar med Funktionsrätts Sverige, DHR, SRF, Med Lagen som Verktyg, My Human Rights, Apply Human Rights, Sv Avd av Intern. Juristkommissionen och många andra organisationer.

Aktuellt

Just nu: Elev nekad hjälpmedel för dyslexi under nationella prov

Under nationella proven nekades Hampus att få använda sina hjälpmedel för att kunna läsa. Är du också drabbad av något liknande?

Följ Talerättsfonden på Facebook och Instagram för de senaste uppdateringarna i vårt arbete för ett rättvisare samhälle.

Just nu: "Det är som att spela tennis med ett pingisrack – det blir inte bra"

Saga får inte använda sina hjälpmedel för dyslexi under nationella proven. Hennes förutsättningar blir då inte detsamma som andras.

Diskriminering vid nationella proven i skolan – Talerättsfonden stödjer krav på kompensation från eleverna!  PROCESS RAPPORTMaj 2022


Process 1 - Noa mot Österåkers kommun angående anpassning inom förskolan..

Stämningsansökan inlämnad ordinarie tvistemål i tingsrätt. Direkt o indirekt diskriminering o bristande tillgänglighet i förskolan, brister i anpassning avseende träning i färdigheter o för få personal.Stöd från DRDS.

se bifogad Stämningsansökan


Process 2 - Emma mot Uppsala kommun angående anpassning på gymnasiet.

Stämningsansökan inlämnad ordinarie tvistemål i tingsrätt. Direkt diskriminering o bristande tillgänglighet i gymnasiet. Bristande anpassning avseende läromedel och assistans. se bifogad Stämningsansökan


Process 3 - Hans mot bensinbolaget Circle K angående tillgänglighet.

Stämningsansökan inlämnad småmål i tingsrätt. Bristande tillgänglighet vid tre bensinstationer för rullstolsburen person. Ombyggt men ändå ej anpassad. Stöd från DRDS.


Process 4 - Lea mot Skolverket angående dyslexi och nationella prov. 

Stämningsansökan inlämnad småmål i tingsrätt. Talan ogillad i Solna tingsrätt ligger nu i Högsta domstolen för avgörande av tre prejudikatfrågor. a. Är diskrimineringslagen (DL) tillämplig på Skolverkets arbete med nationella prov utan hänsyn till dyslexi. b. tillämpar domstolarna DL felaktigt och c. Tillämpar domstolarna Europakonventionen artikel 14 felaktigt. Se bifogad Stämningsansökan och överklagande till Högsta domstolen. Stöd från DRDS.

Synpunkter mottages gärna på e-mail info@talerattsfonden.se